Žaidimo taisyklės

DIDŽIOJO ŽAIDIMO-23 (DŽ-23) INFORMACIJA

Kas organizuoja?

UAB „ARPRESA“ (Ulonų g. 2, 08245 Vilnius) ir bendrovė CIL Suomi Oy (Pitäjänmäentie 14, 00380 Helsinkis, Suomija)

Kada vyksta?

Nuo 2021 m. sausio 4 d. iki 2021 m. gruodžio 3 d.

Kada bus išrinktas pirmojo Specialiojo prizo laimėtojas?

2021 m. liepos 5 d.

Laimingasis numeris bus nustatytas iš 2021 m. sausio 4 d. – 2021 m. birželio 25 d. atsiųstų DŽ-23 numerių.

Kada bus išrinktas antrojo Specialiojo prizo laimėtojas?

2021 m. gruodžio 13 d.

Laimingasis numeris bus nustatytas iš DŽ-23 numerių, atsiųstų 2021 m. liepos 5 – gruodžio 13 d. Specialiųjų prizų laimėtojai apie laimėjimus bus nedelsiant informuoti registruotais laiškais.

Kada bus finalas (išrinkti Didžiojo, Lojalumo ir Mažųjų prizų laimėtojai)?

2021 m. gruodžio 13 d.

Laimingieji numeriai bus nustatyti iš visų DŽ-23 metu atsiųstų numerių. Visi laimėtojai apie laimėjimus bus nedelsiant informuoti registruotais laiškais.

DIDŽIOJO ŽAIDIMO () TAISYKLĖS

metu jo dalyviams gali būti siunčiami kelių kampanijų pasiūlymai su dalyvio dokumentais, kuriuose bus nurodomi tik jiems skirti numeriai. Dalyviui grąžinus nustatytos formos atsakymus, tų kampanijų pasiūlymuose jam skirti numeriai bus užregistruojami ir dalyvaus finale traukiant prizus.

prizų įteikimą tinkamai ir laiku yra atsakinga UAB „ARPRESA“.

Dalyvaujant , neprivaloma pirkti siūlomų leidinių ir/ar prekių. Kiekvienas, gavęs dalyvio dokumentus ir pateikęs nustatytos formos atsakymą, gali dalyvauti .

Dalyvaudami , dalyviai sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų.

gali dalyvauti tik fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikos gyventojai, kuriems yra suėję 18 metų. Jaunesni nei 18 metų dalyviai dalyvauti ir laimėti prizo negali.

UAB „ARPRESA“, UAB „AL holdingas“ ir bendrovės CIL Suomi Oy darbuotojai bei jų šeimų nariai dalyvauti negali.

organizatoriai pasilieka teisę keisti taisykles ir sąlygas iš anksto informavę apie tai viešai interneto svetainėje adresu www.didysiszaidimas.lt.

organizatoriai turi teisę vienašališkai nutraukti bet kuriuo metu, jeigu įvyktų esminis šių taisyklių pažeidimas ir/ar piktnaudžiavimas jomis arba jeigu atsirastų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės. Apie nutraukimą UAB „ARPRESA“ privalo paskelbti bent viename Lietuvos dienraštyje ir interneto svetainėje adresu www.didysiszaidimas.lt

Visus žaidimo dalyvius prašome susipažinti su atnaujintomis DŽ asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, kurios yra įtrauktos į bendrąsias DŽ taisykles. Atkreipiame dėmesį, kad atsiųsdami mums savo atsakymą, Jūs išreiškiate savo sutikimą dalyvauti DŽ gaunant įvairių prekių pasiūlymus.

Asmens duomenų tvarkymas

Savo veiklai vykdyti UAB „ARPRESA“ ir CIL Suomi Oy renka informaciją (asmens duomenis) apie Jus, kuri yra būtina siekiant organizuoti Didįjį žaidimą.

Duomenų valdytojų rekvizitai:

CIL Suomi Oy, įmonės kodas 01156680YTJ, adresas Pitäjänmäentie 14, 00380 Helsinkis, Suomija.

UAB „ARPRESA“, įmonės kodas 225319260, adresas Ulonų g. 2, 08245 Vilnius.

Jums nusprendus dalyvauti , prašysime pateikti apie save tokią informaciją: Jūsų vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, amžius ir lytis. Tam tikrais atvejais, pvz. skelbdami laimėtojus, darome foto nuotraukas ar vaizdo filmavimą, kuriuos panaudojame paskelbdami nugalėtojus dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir interneto svetainėje adresu www.didysiszaidimas.lt. Jeigu Jūs taptumėte nugalėtoju, prieš skelbdami Jūsų vardą, pavardę, parašą ir foto nuotrauką viešai, prašytume Jūsų atskiro sutikimo.

Išsiuntus dalyvio dokumentus į UAB „ARPRESA“, Jūsų asmens duomenys, nurodyti dalyvių dokumentuose bus įrašyti į dalyvių duomenų bazę bei toliau tvarkomi siekiant šių tikslų:

-        organizuoti siekiant pateikti tiesioginę reklamą (rinkodarą) ir užtikrinti sklandų jo vykdymą, esant Jūsų sutikimui * arba, tam tikrais atvejais, remiantis teisėtu interesu (žr. žemiau), pvz., pateikti individualiai pritaikytus reklaminius pasiūlymus ir rėmėjų turinį bei siųsti pranešimus apie akcijas, produktus ir paslaugas (įskaitant ir Jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą, klientų/partnerių apklausų organizavimą, konkursus ar akcijas, kiek tai leidžia įstatymai). Laikome, kad sutikimas yra gautas tada, kai Jūs atsiunčiate žaidimo dokumentus su užpildytais asmens duomenimis.

-        viešai paskelbti nugalėtojus;

-        ginti savo interesus teisme ar kitoje institucijoje;

-        išrašyti sąskaitas ir administruoti mokėjimus;

-        komunikuoti su DŽ dalyviais.

*Informuojame, kad išreiškus sutikimą, Jūs turite teisę bet kuriuo metu jį atšaukti, t.y. atsisakyti gauti mūsų siunčiamą tiesioginės rinkodaros turinį pranešdami mums savo apsisprendimą paštu adresu: UAB „ARPRESA“, Ulonų g. 2, 08245 Vilnius arba elektroninio pašto adresu info@didysiszaidimas.lt. Atšaukus sutikimą, nebegausite mūsų produktų pasiūlymų bei neturėsite galimybės dalyvauti kituose .

Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis vienu arba keliais teisėto tvarkymo pagrindais:

-        Jūsų sutikimas (jo pagrindu, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis organizavimo pateikiant tiesioginę reklamą (rinkodarą) tikslu, skelbiame nugalėtojus viešai, teikiame Jums partnerių, kurių sąrašas nurodomas interneto svetainėje www.didysiszaidimas.lt tiesioginės rinkodaros pasiūlymus arba kitais atvejais, kurie bus akivaizdūs iš konteksto);

-        teisės aktų reikalavimų vykdymas (šiuo pagrindu remiamės, kai vykdome prekių, pasirinktų iš mūsų katalogų pardavimą);

-        sutartis (šiuo pagrindu remiamės, kai vykdome Jūsų užsakytų prekių pirkimą – pardavimą);

-        teisėti interesai – skleisti informaciją apie savo veiklą bei sudaryti sąlygas savo klientams (asmenims, praeityje įsigijusiems Duomenų valdytojo siūlomas prekes) dalyvauti Duomenų valdytojo organizuojamame žaidime bei tuo pačiu išreikšti sutikimą dėl reklamos pasiūlymų gavimo, nebent Jūsų privatūs interesai būtų viršesni. Taip pat teisėto intereso pagrindu atsakome į kliento užklausas tiek paštu, tiek telefonu, tiek el. paštu. Informuojame, kad Jūs turite teisę bet kada nesutikti, kad duomenis mes toliau tvarkytume tiesioginės rinkodaros tikslu, ir mes nedelsdami nutrauksime tokį duomenų tvarkymą.

Informuojame, kad DŽ reklamos pasiūlymų ir įsigyjamų prekių pristatymo tikslu, skolų išieškojimo tikslu mes perduodame Jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą (jeigu tokį nurodėte), asmens kodą (išieškant skolas)) šiems duomenų gavėjams: siuntų pristatymo tarnyboms (pvz. paštas, kurjeriai) bei skolų išieškojimo tarnyboms, jeigu nemokate įmokų už įsigyjamas prekes.

Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis duomenų tvarkytojams, tačiau tvarkytojai gali tvarkyti asmens duomenis tik paslaugos teikimo tikslu, o suteikę paslaugą – duomenis ištrina, nepasilikdami kopijų sau:

-        įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu: juridiniai asmenys, kurie  apdoroja duomenis, konsultuoja telefonu, saugo duomenis informacinėse sistemose ir pan.;

-        kitoms įstaigoms ar įmonėms, tačiau tik tais atvejais, kai to reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti duomenų valdytojo teisėtus interesus.

Jūsų asmens duomenys nėra teikiami į užsienio šalis (išskyrus Suomiją, kur yra įsikūręs vienas iš duomenų valdytojų – CIL Suomi Oy).

Jūs, priklausomai nuo situacijos, turite šias teises:

-        susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

-        reikalauti ištaisyti arba papildyti asmens neišsamius/netikslius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

-        savo duomenis sunaikinti;

-        sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą);

-        reikalauti, kad Jungtiniai duomenų valdytojai (vienas arba abu kartu) apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių;

-        teisę į duomenų perkėlimą kitam duomenų valdytojui;

-        turi teisę bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks duomenų tvarkymas grindžiamas jūsų sutikimu;

-        pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai – ada@ada.lt

Norėdami įgyvendinti Jūsų turimas teises, praneškite apie tai adresu UAB „ARPRESA“, Ulonų g. 2, 08245 Vilnius.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi DŽ organizavimo pateikiant tiesioginės rinkodaros pasiūlymus tikslu bus saugomi 5 metus nuo paskutinio aktyvaus Jūsų veiksmo (aktyvus veiksmas: prekių užsakymas, voko „NE“ ar „TAIP“ atsiuntimas). Tačiau, kad įsitikintume, jog Jums mūsų pasiūlymai vis dar aktualūs, periodiškai (maždaug kas 3-5 metai) mes pakartotinai prašysime Jūsų sutikimo dėl tiesioginės rinkodaros (DŽ organizavimo pateikiant reklamos pasiūlymus tikslu). Sutarčių vykdymo tikslu duomenys saugomi tol, kol įvykdoma sutartis, o teisės aktų numatytų prievolių (kaip mokestinės prievolės, ar archyvavimas, ar ginant teisėtus interesus valstybės institucijoje) tikslu saugoma tiek, kiek  numato teisės aktai ir ne ilgiau. Komunikavimo su DŽ dalyviu tikslu atsakant į užklausas – 6 mėnesius nuo užklausos gavimo.

Informuojame, kad duomenų valdytojai vykdo dalyvių profiliavimą. Jis nesukelia Jums jokių teisinių pasekmių ar kitaip neįtakoja Jūsų interesų.

Jei turite klausimų apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kreipkitės į duomenų apsaugos pareigūną el. p.: pareigunas@algrupe.lt arba adresu Ulonų g. 2, 08245 Vilnius.

Geriausio pasiūlymo garantija

UAB „ARPRESA” ir bendrovė CIL Suomi Oy garantuoja, kad Jums bus pasiūlyti leidiniai, prekės, geriausiai atitinkantys Jūsų poreikius ir pomėgius. Mūsų pagrindinis tikslas – patenkinti Didžiojo žaidimo dalyvius, todėl visada stengiamės kruopščiai atrinkti šiam projektui rengiamas knygas, maisto papildus, bei kitas prekes. Visada atsižvelgiame ir labai vertiname Didžiojo žaidimo dalyvių pageidavimus ir rekomendacijas, taip pat remiamės partnerių užsienyje patirtimi.

KOKYBĖS GARANTIJA

UAB „Arpresa“ ir bendrovė CIL Suomi Oy savo leidiniams ir prekėms suteikia aukštos kokybės garantiją. Jeigu dėl griežtos kontrolės metu įvykusios klaidos Jūs gausite pažeistą ar nekokybišką leidinį, prekę ir kreipsitės į mus vienu iš šių būdų: 1) paštu adresu: UAB „Arpresa“, Ulonų g. 2, 08245 Vilnius, 2) elektroninio pašto adresu info@didysiszaidimas.lt, 3) telefonu 8 700 70077 per teisės aktuose nustatytą terminą, mes užtikriname, kad, remiantis galiojančiais teisės aktais, Pirkėjo pasirinkimu, pažeistas ar nekokybiškas leidinys, prekė bus nedelsiant pakeisti tinkamos kokybės leidiniu, preke arba Jums bus grąžinti už leidinį ir (ar) prekę sumokėti pinigai.

GRĄŽINIMO TAISYKLĖS

Jeigu gautas leidinys, prekė Jums nepatiks ir Jūs nenorėsite jos turėti, galėsite pranešti mums apie tai per 14 dienų nuo leidinio, prekės gavimo, vienu iš šių būdų: 1) paštu adresu: UAB „Arpresa“, Ulonų g. 2, 08245 Vilnius, 2) elektroninio pašto adresu info@didysiszaidimas.lt, 3) telefonu 8 700 70077, ir grąžinti ją mums per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pranešėte mums, kad nenorėsite turėti gauto leidinio, prekės. Leidinį, prekę reikia grąžinti kartu su leidinio, prekės gavimo pašto kvitu ir prašymu grąžinti pinigus, sumokant grąžinimo išlaidas, adresu: UAB „Arpresa“, Ulonų g. 2, 08245 Vilnius, ir nurodant prašyme šią informaciją: „pasinaudoju savo teise atsisakyti prekės“, savo vardą, pavardę, adresą, dalyvio numerį, pašto siuntos numerį, prekės pavadinimą ir kainą. Grąžinami tik kokybiški ir nepažeisti leidiniai, prekės. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes ir tuo atveju, jei prekės išvaizda pasikeitė dėl veiksmų, būtinų nustatyti prekių pobūdžiui, savybėms ir veikimui. Tačiau tuo atveju, kai Pirkėjas sumažina prekių vertę dėl veiksmų, nebūtinų  nustatyti prekių pobūdžiui, savybėms ir veikimui, teisės atsisakyti sutarties jis nepraranda, tačiau jam dėl tokio prekių vertės sumažinimo taikytina atsakomybė – Pirkėjui grąžinama prekių vertė, atskaičius padarytus nuostolius dėl prekių vertės sumažėjimo. Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, nepriimamos supakuotos prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, taip pat supakuoti vaizdo ar garso įrašai arba supakuota programinė įranga, kuri buvo išpakuota po pristatymo. Pinigai už leidinį, prekę, įskaitant Jūsų apmokėtas leidinio, prekės pristatymo išlaidas, Jums bus grąžinti per 14 dienų nuo Jūsų grąžinamo leidinio, prekės grąžinimo (gavimo) dienos , t. y. vadovaudamiesi galiojančiais teisės aktais, galime negrąžinti Jūsų sumokėtų sumų tol, kol leidinys, prekė nebus grąžinta mums. Jei užsisakę prekę, jos neatsiimsite ar ją grąžinsite, Jūsų asmeniniai žaidimo numeriai Specialiojo prizo žaidime nebus užregistruoti.

Prekės apmokėjimo būdai

Už prekę reikia sumokėti Jūsų pasirinktu būdu: mokant visą sumą iš karto kurjeriui jos pristatymo metu/ar atsiimant prekę pašte; arba mokant dalimis per 12 mėnesių kas mėnesį vienu iš žemiau nurodytų būdų (pirmoji įmoka mokama kurjeriui prekės pristatymo metu/ar atsiimant prekę pašte):

  • pateikiant mokėjimo pranešimą (jį gausite kartu su užsisakyta preke) AB „Lietuvos paštas“ arba „PayPost“ klientų aptarnavimo skyriuose;
  • pateikiant mokėjimo pranešimą UAB „Perlo paslaugos“ loterijos terminaluose;
  • pervedant mokėjimo pranešime nurodytą sumą į UAB „ARPRESA“ banko atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT787044060001451754. Atliekant pavedimą, mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti mokėjimo pranešimo brūkšninį kodą.

Jei prekė nebus apmokėta per 48 kalendorines dienas nuo antro ar bet kurio kito eilinio mokėjimo kas mėnesį datos, neapmokėtų sąskaitų administravimą vykdys UAB „Intrum Lietuva“ (įm. k. 111882842, buveinės adresas: Lvovo g. 25, 09320 Vilnius, www.intrum.lt). Taip pat kartu su neapmokėtų sąskaitų suma turėsite sumokėti ir mūsų patirtas pradelsto mokėjimo administravimo išlaidas 5,40 EUR.

Vartojimo ginčai

Manydamas, kad jo teisės ar interesai pažeidžiami, dalyvis pirmiausia privalo raštu kreiptis į UAB „ARPRESA“ adresu: UAB „ARPRESA“, Ulonų g. 2, 08245 Vilnius  ir nurodyti savo reikalavimus (išskyrus, kai dalyvis tiesiogiai kreipiasi į teismą). Dalyvis privalo kreiptis į UAB „ARPRESA“ ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo dienos, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą.

Vartotojų ginčus su pardavėjais ir paslaugų teikėjais neteismine tvarka nagrinėja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (adresas: Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, interneto svetainės adresas: http://www.vvtat.lt/) bei kitos institucijos – teisės aktų nustatytais atvejais.

INFORMACIJA TEIKIAMA TELEFONU 8 700 70077

(galioja įprastas skambinančiojo ryšio operatoriaus tarifas)

DIDŽIOJO ŽAIDIMO-23 (DŽ-23) PRIZŲ SĄRAŠAS

Prizas Kiekis Vertė (1 prizo)
Didysis prizas* 1 30 000 EUR
Lojalumo prizas* 1 Nuo 1000 EUR iki 5000 EUR
Specialusis prizas 2 15 000 EUR
Mažasis prizas* 300 45 EUR

* Šiuos prizus gali laimėti kiekvienas, gavęs DŽ-23 dalyvio dokumentus ir pateikęs nustatytos formos atsakymą pridėtame atsakymo voke. Šiems prizams laimėti neprivaloma užsisakyti siūlomų leidinių, prekių.

Didysis prizas – tai piniginis 30 000 EUR prizas, jo laimėtojo pasirinkimu išmokamas vienkartine arba dalinėmis išmokomis, arba daiktinis prizas, kurio rinkos vertė apie 30 000 EUR (konkretus prizas nurodomas kiekvienos kampanijos pasiūlyme).

Lojalumo prizas – prizas, išmokamas DŽ-23 Didžiojo prizo laimėtojui, jei jo dalyvio dokumentai buvo atsiųsti per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo pasiūlymo gavimo dienos. Jo dydis gali svyruoti per atskirų kampanijų pasiūlymus. Išmokama suma bus atitinkama atsižvelgiant į tai, iš kokios kampanijos bus laimingasis DŽ-23 Didžiojo prizo žaidimo numeris. Lojalumo prizas – tai piniginis prizas nuo 1000 EUR iki 5000 EUR arba daiktinis prizas, kurio rinkos vertė nuo 1000 EUR iki 5000 EUR (konkretus prizas nurodomas kiekvienos kampanijos pasiūlyme).

Didysis prizas ir Lojalumo prizas gali būti apjungti DŽ-23 pasiūlymuose ir pavadinti Pagrindiniu prizu. Pagrindinis prizas skirtas tiems DŽ-23 dalyviams, kurie dalyvio dokumentus atsiunčia per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo pasiūlymo gavimo dienos. Jei DŽ-23 dalyvis atsiunčia dalyvio dokumentus vėliau nei per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo pasiūlymo gavimo dienos, tuomet jis gali laimėti tik Didįjį prizą (be Lojalumo prizo).

Specialusis prizas – prizas, kurį gali laimėti tie DŽ-23 dalyviai, kurie įsigyja siūlomą leidinį, prekę, pateikdami savo užsakymą DŽ-23 dokumentuose nurodyta forma per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo pasiūlymo gavimo dienos pridėtame atsakymo voke. Specialusis prizas – tai 15 000 EUR piniginis prizas arba daiktinis prizas, kurio rinkos vertė apie 15 000 EUR (konkretus prizas nurodomas kiekvienos kampanijos pasiūlyme).

Mažasis prizas – daiktinis prizas, kurio rinkos vertė yra apie 45 EUR.

Atsakymas per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo pasiūlymo gavimo dienos yra reikalingas norint laimėti Specialųjį ir Pagrindinį prizus. Norint laimėti Didįjį prizą ar Mažuosius prizus, nustatytos formos atsakymus galima siųsti bet kuriuo metu iki DŽ-23 pabaigos.

Prizinio fondo lėšos yra rezervuotos tik šiems prizams išmokėti.

UAB „ARPRESA“ sumokės gyventojų pajamų mokesčius nuo DŽ-23 prizų.

Laimėtus prizus gali atsiimti tik DŽ-23 dalyviai, kurie dalyvavo ir laimėjo DŽ-23. Kitas asmuo atsiimti prizo negali, išskyrus atvejį, jei laimėtojas jį įgalioja LR įstatymų nustatyta tvarka.

Laimėtojas privalo atsiimti prizą per 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo (registruoto laiško) apie laimėjimą įteikimo dienos. Išlaidos, susijusios su prizų atsiėmimu (kelionės išlaidos ir pan.), neatlyginamos. Laimėti ir neatsiimti prizai lieka UAB „ARPRESA“.

UAB „ARPRESA“ pasilieka teisę pakeisti bet kurį prizą į kitą analogišką ne mažesnės vertės prizą.

UAB „ARPRESA“ pasilieka teisę įsteigti papildomų DŽ-23 prizų žaidimo eigoje. Apie papildomus žaidimo prizus, jų vertę ir jų laimėjimo sąlygas, dalyviai bus informuojami atskirų kampanijų žaidimo dokumentuose.