Privatumo politika

Interneto svetainės privatumo taisyklės

Bendra informacija

UAB „Arpresa“ (toliau – „mes“ arba „Duomenų valdytojas“) yra www.didysiszaidimas.lt interneto svetainės valdytoja. Šiomis privatumo taisyklėmis mes nustatome ir paaiškiname, kaip yra renkami ir toliau tvarkomi jūsų asmens duomenys jums naudojantis interneto svetaine bei naudojantis mūsų paslaugomis ir dalyvaujant mūsų organizuojamuose žaidimuose. Bendru Jūsų duomenų valdytoju yra CIL Suomi Oy, juridinio asmens kodas 01156680YTJ, buveinės adresas Pitäjänmäentie 14, 00380 Helsinkis, Suomija, gaunanti ir tvarkanti informaciją (asmens duomenis) apie Jus tiek, kiek yra būtina siekiant organizuoti Didįjį žaidimą. Šiose privatumo taisyklėse nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

UAB „Arpresa“

Juridinio asmens kodas: 225319260

Buveinės adresas: Ulonų g. 2, Vilnius

Tel. (8 700) 700 77

El. paštas: info@didysiszaidimas.lt

Patvirtiname, kad jūsų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų, bus taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir/ar pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie svetainės/socialinio tinklo paskyrų lankytojus.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę /socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją) turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą ir jį mums pateikti.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte šias privatumo taisykles, nes, kiekvieną kartą lankantis šioje interneto svetainėje ir/ar naudojantis mūsų paslaugomis, Jums taikomos čia aprašytos sąlygos. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

Kaip mes renkame informaciją apie jus?

Jūs patys galite pateikti mums savo asmens duomenis tiesiogiai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai:

-       jūs dalyvaujate Didžiajame žaidime;

-       jūs užsakote mūsų siūlomas prekes;

-       kreipiatės į mus su prašymu teikti informaciją, susijusią su paslaugų teikimu;

-       skambinate mums.

Mes galime rinkti informaciją apie jus ir kitais atvejais, kurie nėra aptarti šiose privatumo taisyklėse. Jei taip atsitiktų, mes jus papildomai informuosime.

Kokią informaciją (asmens duomenis) apie jus mes tvarkome?

Nors ir stengiamės rinkti kuo mažiau informacijos apie jus, savo veiklai vykdyti mes renkame šią informaciją:

-       informaciją, kuri būtina siekiant jums suteikti galimybę dalyvauti Didžiajame Žaidime;

-       informaciją, kurią jūs pateikiate skambindami mums;

-       informaciją, kuri mums reikalinga sudaryti ir vykdyti Jūsų užsakymą;

-       informaciją, reikalingą nustatyti jūsų amžių ir tapatybę.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos, tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama dalyvauti Didžiajame žaidime, įsigyti mūsų prekes ar naudotis kitomis mūsų paslaugomis, jeigu informacija būtina paslaugoms suteikti.

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

Aukščiau pateikiama informacija yra tvarkoma siekiant šių tikslų:

-       Vykdyti Didįjį žaidimą ir suteikti su juo susijusias paslaugas:

  • organizuoti Didįjį žaidimą siekiant pateikti tiesioginę reklamą (rinkodarą) ir užtikrinti sklandų jo vykdymą, esant Jūsų sutikimui * arba, tam tikrais atvejais, remiantis teisėtu interesu (žr. žemiau), pvz., pateikti individualiai pritaikytus reklaminius pasiūlymus ir rėmėjų turinį bei siųsti pranešimus apie akcijas, produktus ir paslaugas (įskaitant ir Jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą, klientų/partnerių apklausų organizavimą, konkursus ar akcijas, kiek tai leidžia įstatymai). Laikome, kad sutikimas yra gautas tada, kai Jūs atsiunčiate žaidimo dokumentus su užpildytais asmens duomenimis.
  • viešai paskelbti Didžiojo žaidimo nugalėtojus;
  • išrašyti sąskaitas ir administruoti mokėjimus;
  • komunikuoti su Didžiojo žaidimo dalyviais.

-       Vertinti mokumą Jums perkant prekes išsimokėtinai.

-       Jūsų prašymu teikti informaciją, susijusią su paslaugų teikimu.

-       Ginti savo interesus teisme ar kitoje institucijoje.

-       Kitais būdais su jūsų sutikimu⃰.

⃰ Informuojame, kad išreiškus sutikimą, Jūs turite teisę bet kuriuo metu jį atšaukti, t.y. atsisakyti gauti mūsų siunčiamą tiesioginės rinkodaros turinį pranešdami mums savo apsisprendimą paštu adresu: UAB „ARPRESA“, Ulonų g. 2, 08245 Vilnius arba elektroninio pašto adresu info@didysiszaidimas.lt. Atšaukus sutikimą, nebegausite mūsų produktų pasiūlymų bei neturėsite galimybės dalyvauti kituose Didžiuosiuose žaidimuose.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis vienu arba keliais teisėto tvarkymo pagrindais:

-       Jūsų sutikimas (jo pagrindu, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis DŽ organizavimo pateikiant tiesioginę reklamą (rinkodarą) tikslu, skelbiame nugalėtojus viešai arba kitais atvejais, kurie bus akivaizdūs iš konteksto);

-       teisės aktų reikalavimų vykdymas (šiuo pagrindu remiamės, kai vykdome prekių, pasirinktų iš mūsų katalogų pardavimą);

-       sutartis (šiuo pagrindu remiamės, kai vykdome Jūsų užsakytų prekių pirkimą – pardavimą);

-       teisėti interesai – skleisti informaciją apie savo veiklą bei sudaryti sąlygas savo klientams (asmenims, praeityje įsigijusiems Duomenų valdytojo siūlomas prekes) dalyvauti Duomenų valdytojo organizuojamame žaidime bei tuo pačiu išreikšti sutikimą dėl reklamos pasiūlymų gavimo, nebent Jūsų privatūs interesai būtų viršesni. Taip pat teisėto intereso pagrindu atsakome į kliento užklausas tiek paštu, tiek telefonu, tiek el. paštu. Informuojame, kad Jūs turite teisę bet kada nesutikti, kad duomenis mes toliau tvarkytume tiesioginės rinkodaros tikslu, ir mes nedelsdami nutrauksime tokį duomenų tvarkymą.

Tikslai, kuriais tvarkome jūsų asmens duomenis su atitinkamu teisiniu pagrindu ir tvarkomais asmens duomenimis pateikiami šioje lentelėje.

Tikslas Teisinis pagrindas (-ai) Asmens duomenys
Didžioji žaidimo vykdymas ir su juo susijusių paslaugų teikimas Jūsų sutikimas.Sutarties su Jumis vykdymas.

Teisės aktų reikalavimų vykdymas.

Teisėti interesai.

Vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, amžius ir lytis. Tam tikrais atvejais, pvz. skelbdami laimėtojus, darome foto nuotraukas ar vaizdo filmavimą, kuriuos panaudojame paskelbdami DŽ nugalėtojus dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir interneto svetainėje adresu www.didysiszaidimas.lt. Jeigu Jūs taptumėte DŽ nugalėtoju, prieš skelbdami Jūsų vardą, pavardę, parašą ir foto nuotrauką viešai, prašytume Jūsų atskiro sutikimo.
Mokumo vertinimas perkant prekes išsimokėtinai Jūsų sutikimas.Sutarties su Jumis vykdymas. Vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, įmokų istorija, asmens kreditingumo reitingas.
Informacijos, susijusios su paslaugų teikimu pateikimas Teisėtas interesas suteikti tikslią informaciją apie mūsų teikiamas paslaugas, produktus, prizus, papildomai teikiamas paslaugas ir kt. Siekdami atsakyti į jūsų paklausimus telefonu, elektroniniu paštu ir kitais būdais galime paprašyti jūsų telefono, el. pašto adreso ar kito jums patogaus kontaktinio duomens.
Telefoninių pokalbių įrašymas užtikrinant aptarnavimo kokybę ir administruoti gautą užklausą Šiuo tikslu tvarkome asmens duomenis turėdami teisinį interesą užtikrinti aptarnavimo kokybę ir administruoti gautą užklausą. Telefono numeris, telefoninio pokalbio įrašas.
Ginti savo interesus teisme ar kitoje institucijoje Teisės aktų reikalavimų vykdymas.Teisėtas interesas gintis nuo pareikštų ieškinių ir pretenzijų. Priklausomai nuo pareikšto ieškinio ar pretenzijos, šiuo tikslu gali būti tvarkomi visi mūsų turimi jūsų asmens duomenys, išvardinti šiose privatumo taisyklėse.

Tais atvejais, kai negalėsime remtis vienu iš šioje lentelėje pateikiamų teisinių pagrindų, mes prašysime jūsų sutikimo prieš pradėdami tvarkyti jūsų asmens duomenis. (tokie atvejai, bus aiškūs iš aplinkybių ir konteksto).

Tais atvejais, kai tvarkysime jūsų asmens duomenis kitais tikslais negu nurodyta šiose taisyklėse, mes jus apie tai informuosime pateikdami atskirą pranešimą.

Kam perduodame jūsų asmens duomenis?

Mes galime perduoti jūsų asmens duomenis:

-       Įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu,

-       Bankams/įmonėms, kurios padeda vykdyti atsiskaitymo operacijas,

-       Įmonėms, kurios padeda organizuoti konkursus/žaidimus/akcijas,

-       Siuntų pristatymo tarnyboms (pvz. paštas, kurjeriai),

-       Kitiems atsakingai parinktiems verslo partneriams,

-       Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus.

Įmonės, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu, šiuo metu yra tokios: UAB AL holdingas, UAB ALG logistika, IT paslaugų teikėjai UAB „Daisoras“, auditoriai, MG „Higso bozonas“, AB Lietuvos paštas, UAB „Lietuvos rytas“, Baltijos televizija, Didžiojo žaidimo finalų vedėjas Dainius Martinaitis. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota, jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

Įmonės, kurios padeda organizuoti konkursus/žaidimus/akcijas, šiuo metu yra tokios: reklamos agentūros UAB “VRS WPI”. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota, jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

Informacinių paslaugų (skambučių) centro paslaugas mums teikia UAB “TRANSCOM WORLDWIDE VILNIUS” (juridinio asmens kodas 111763560, buveinės adresas Žirmūnų g. 139, 09120 Vilnius).

Jei laiku neapmokėsite už įsigytas prekes (už prekę nebus apmokėta per 48 kalendorines dienas nuo antro ar bet kurio kito eilinio mokėjimo kas mėnesį datos), neapmokėtų sąskaitų administravimą vykdys UAB „Intrum Lietuva“ (juridinio asmens kodas 111882842, buveinės adresas Lvovo g. 25, 09320 Vilnius, www.intrum.lt).

Kitos šalys, kurioms gali būti pateikiama mūsų turima informacija apie jus, kai tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus, yra valdžios institucijos, ikiteisminio tyrimo pareigūnai, teismai ir pan.

Į kokias šalis yra perduodami jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys nėra teikiami į užsienio šalis (išskyrus Suomiją, kur yra įsikūręs vienas iš duomenų valdytojų – CIL Suomi Oy).

Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją?

Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio/paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Kiek laiko saugosime Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti. Pasiekus nustatytą tikslą, jūsų asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktai įpareigoja mus saugoti informaciją mokestiniais tikslais arba duomenys gali būti reikalingi ikiteisminiam tyrimui atlikti, tačiau bet kokiu atveju saugojimo laikotarpis bus ne ilgesnis negu 10 metų. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

Paprastai asmens duomenys saugomi tokiais terminais:

Duomenų tvarkymo tikslas Saugojimo laikotarpis
Mokėjimų valdymas ir buhalterinė apskaita 10 metų po mokėjimo operacijos
Didžiojo žaidimo organizavimas pateikiant tiesioginės rinkodaros pasiūlymus 5 metai nuo paskutinio aktyvaus kliento veiksmo (užsakymo, sutikimo dalyvauti žaidime, akcijoje ir pan.). Periodiškai (maždaug kas 3-5 metai) mes pakartotinai prašysime Jūsų sutikimo dėl tiesioginės rinkodaros (DŽ organizavimo pateikiant reklamos pasiūlymus tikslu)
Sutarčių vykdymas Tol, kol įvykdoma sutartis. Teisės aktų numatytų prievolių (kaip mokestinės prievolės, ar archyvavimas, ar ginant teisėtus interesus valstybės institucijoje) tikslu saugoma tiek, kiek  numato teisės aktai
Informacijos susijusios su paslaugų teikimu pateikimas duomenų subjekto prašymu 6 mėnesiai nuo užklausos gavimo dienos
Telefoninių pokalbių įrašymas sprendžiant dėl užsakymų kylančias pretenzijas ir ginčus, užtikrinant aptarnavimo kokybę 1 metai
Mokumo vertinimas perkant prekes išsimokėtinai 1 metai nuo įsipareigojimų įvykdymo dienos arba nuo sprendimo atsisakyti suteikti paslaugą pirkti išsimokėtinai

Jūsų teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, priklausomai nuo situacijos, turi šias teises:

-       Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti).

-       Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti).

-       Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti).

-       Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“).

-       Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti).

-       Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti).

-       Turi teisę bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų. Norint duomenų valdytojui tvarkyti asmens duomenis, jam tenka pareiga įrodyti, jog duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už  duomenų subjekto interesus. (teisė nesutikti).

-       Bet kada atšaukti savo sutikimą.

-       Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Mes suteikiame jums galimybę patogiu būdu įgyvendinti šias savo teises. Tai galite padaryti paskambinę telefonu  (8 700) 700 77, parašę mums šiuo adresu UAB „ARPRESA“, Ulonų g. 2, 4 aukštas 08245 Vilnius, el paštu: info@didysiszaidimas.lt.

Mes galime nesudaryti jums sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą

Jūsų teisės bus įgyvendintos prieš tai patvirtinus jūsų tapatybę gyvai, elektroniniu parašu.

Susisiekite su mumis

Jei pastebėjote šių privatumo taisyklių neatitikimą, saugumo spragą mūsų interneto svetainėje ar turite kitų klausimų susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į mus vienu iš jums patogių būdų:

Paštu: UAB „Arpresa“ Ulonų g, 2, Vilnius

El. paštas: dpo@arpresa.lt

Baigiamosios nuostatos

Šios privatumo taisyklės peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę privatumo taisykles, informuosime jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą konkrečioje svetainėje. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir/ar paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime.