Žaidimo taisyklės

Didysis žaidimas – tai išskirtinė galimybė įsigyti įdomių knygų, puikių muzikos kolekcijų, įvairiausių grožio, sveikatos ir buities prekių. Pagal visame pasaulyje naudojamą tarptautinės leidybos ir tiesioginės rinkodaros kompanijos CIL Suomi Oy modelį Lietuvos gyventojams siunčiami laiškai, kuriuose siūloma dalyvauti Didžiajame žaidime.

Tik tapę Didžiojo žaidimo dalyviais, Jūs galėsite įsigyti vertingų specialiai žaidimui išleistų leidinių, kurie nudžiugins ne tik Jus, bet ir Jūsų artimuosius! Be to, dalyvaudami Didžiajame žaidime Jūs turėsite unikalią galimybę laimėti įspūdingus prizus ir nuostabias dovanas!

Žaisti Didžiajame žaidime gali kiekvienas, gavęs mūsų pasiūlymą. Dalyvaujant mūsų organizuojamame žaidime, nebūtina ką nors pirkti. Visi žaidėjai turi progą laimėti!

DIDŽIOJO ŽAIDIMO-21 (DŽ-21) TAISYKLĖS

DŽ-20 metu jo dalyviams gali būti siunčiami kelių kampanijų pasiūlymai su dalyvio dokumentais, kuriuose bus nurodomi tik jiems skirti DŽ-21 numeriai. Dalyviui grąžinus nustatytos formos atsakymus, tų kampanijų pasiūlymuose jam skirti DŽ-21 numeriai bus užregistruojami ir dalyvaus DŽ-21 finale traukiant prizus.

Už Didžiojo žaidimo prizų įteikimą ir šių taisyklių laikymąsi įteikiant prizus atsakinga UAB „ARPRESA“.

Dalyvaujant DŽ-21, neprivaloma pirkti siūlomų leidinių ir ar prekių. Kiekvienas, gavęs dalyvio dokumentus ir pateikęs nustatytos formos atsakymą, gali dalyvauti  DŽ-21.

Dalyvaudami DŽ-21, dalyviai sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir Didžiojo žaidimo organizatorių sprendimų.

Didžiajame žaidime gali dalyvauti tik fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikos gyventojai, kuriems yra suėję 18 metų. Jaunesni nei 18 metų dalyviai laimėti prizo negali.

UAB „ARPRESA“, UAB “AL holdingas” ir bendrovės CIL Suomi OY darbuotojai bei jų šeimų nariai Didžiajame žaidime dalyvauti negali.

Didžiojo žaidimo organizatoriai pasilieka teisę keisti Didžiojo žaidimo taisykles ir sąlygas iš anksto informavę apie tai viešai internetinėje svetainėje adresu  www.didysiszaidimas.lt.

Didžiojo žaidimo organizatoriai turi teisę vienašališkai nutraukti Didįjį žaidimą bet kuriuo metu, jeigu įvyktų esminis šių taisyklių pažeidimas ir/ar piktnaudžiavimas jomis arba jeigu atsirastų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės. Apie Didžiojo žaidimo nutraukimą UAB „ARPRESA“ privalo paskelbti bent viename Lietuvos dienraštyje ir internetinėje svetainėje adresu  www.didysiszaidimas.lt.

Asmens duomenų tvarkymas

Savo veiklai vykdyti UAB „ARPRESA“ ir CIL Suomi Oy renka informaciją (asmens duomenis) apie Jus, kuri yra būtina siekiant organizuoti Didįjį žaidimą.

Duomenų valdytojų rekvizitai:

CIL Suomi Oy, įmonės kodas 01156680YTJ, adresas Pitäjänmäentie 14, 00380 Helsinkis, Suomija.

UAB „ARPRESA“, įmonės kodas 225319260, adresas Ulonų g. 2, 08245 Vilnius.

Jums nusprendus dalyvauti , prašysime pateikti apie save tokią informaciją: Jūsų vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, amžius ir lytis. Tam tikrais atvejais, pvz. skelbdami laimėtojus, darome foto nuotraukas ar vaizdo filmavimą, kuriuos panaudojame paskelbdami nugalėtojus dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir internetinėje svetainėje adresu www.didysiszaidimas.lt. Jeigu Jūs taptumėte nugalėtoju, prieš skelbdami Jūsų vardą, pavardę, parašą ir foto nuotrauką viešai, prašytume Jūsų atskiro sutikimo.

Išsiuntus dalyvio dokumentus į UAB „ARPRESA“, Jūsų asmens duomenys, nurodyti dalyvių dokumentuose bus įrašyti į dalyvių duomenų bazę bei toliau tvarkomi siekiant šių tikslų:

-       organizuoti siekiant pateikti tiesioginę reklamą ir užtikrinti sklandų jo vykdymą, esant Jūsų sutikimui *, pvz., pateikti individualiai pritaikytus reklaminius pasiūlymus ir rėmėjų turinį ir siųsti pranešimus apie akcijas, produktus ir paslaugas (įskaitant ir Jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą, klientų/partnerių apklausų organizavimą, konkursus ar akcijas, kiek tai leidžia įstatymai). Laikome, kad sutikimas yra gautas tada, kai Jūs atsiunčiate žaidimo dokumentus su užpildytais asmens duomenimis. Taip pat galime naudoti Jūsų asmens duomenis be atskiro sutikimo tada, kai Jūs įsigyjate mūsų prekių;

-       viešai paskelbti nugalėtojus;

-       ginti savo interesus teisme ar kitoje institucijoje.

*Informuojame, kad išreiškus sutikimą, Jūs turite teisę bet kuriuo metu jį atšaukti, t.y. atsisakyti gauti mūsų siunčiamą tiesioginės rinkodaros turinį pranešdami mums savo apsisprendimą paštu adresu: UAB „ARPRESA“, Ulonų g. 2, 08245 Vilnius arba elektroninio pašto adresu info@didysiszaidimas.lt. Atšaukus sutikimą, nebegausite mūsų pasiūlymų bei neturėsite galimybės dalyvauti kituose .

Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis vienu arba keliais teisėto tvarkymo pagrindais:

-       Jūsų sutikimas (jo pagrindu, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis organizavimo tikslu, skelbiame nugalėtojus viešai, teikiame Jums Jungtinių duomenų valdytojų ir partnerių tiesioginės rinkodaros pasiūlymus arba kitais atvejais, kurie bus akivaizdūs iš konteksto);

-       teisės aktų reikalavimų vykdymas (šiuo pagrindu remiamės, kai vykdome prekių, pasirinktų iš mūsų katalogų pardavimą);

-       teisėti Jungtinių duomenų valdytojų interesai – skleisti informaciją apie savo veiklą, nebent Jūsų privatūs interesai būtų viršesni (šiuo pagrindu remiamės, kai siunčiame Jums savo naujienlaiškius ir kitokio pobūdžio informacinę medžiagą arba kai tiriame savo klientų nuomonę, giname savo interesus valstybinėse institucijoje ir kitais panašiais atvejais).

Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis:

-       įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu: juridiniai asmenys, kurie pristato prekes ir pasiūlymus, kurie saugo Jūsų duomenis, juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie apdoroja duomenis;

-       kitiems atsakingai parinktiems verslo partneriams: UAB „AL holdingas“;

-       kitoms įstaigoms ar įmonėms, tačiau tik tais atvejais, kai to reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti vieno ar abiejų Jungtinių duomenų valdytojų teisėtus interesus.

Jūsų asmens duomenys nėra teikiami į užsienio šalis (išskyrus Suomiją, kur yra įsikūręs vienas iš duomenų valdytojų – CIL Suomi Oy).

Jungtinių duomenų valdytojų verslo partnerių tiesioginės rinkodaros pasiūlymai bus siunčiami tik gavus atskirą Jūsų sutikimą, įrodantį, jog Jūs pageidaujate gauti tokią informaciją.

Jūs, priklausomai nuo situacijos, turite šias teises:

-       susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

-       reikalauti ištaisyti arba papildyti asmens neišsamius/netikslius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

-       savo duomenis sunaikinti;

-       sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą);

-       reikalauti, kad Jungtiniai duomenų valdytojai (vienas arba abu kartu) apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių;

-       teisę į duomenų perkėlimą kitam duomenų valdytojui;

-       turi teisę bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks duomenų tvarkymas grindžiamas jūsų sutikimu;

-       pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai – ada@ada.lt

Norėdami įgyvendinti Jūsų turimas teises, praneškite apie tai adresu UAB „ARPRESA“, Ulonų g. 2, 08245 Vilnius.

Jūsų asmens duomenys, tvarkomi DŽ organizavimo tikslu, bus saugomi iki DŽ pabaigos ir dar 1 metus po pasibaigimo. Praėjus šiam terminui, Jūsų asmens duomenys bus ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktai įpareigoja mus saugoti informaciją mokestiniais tikslais arba duomenys gali būti reikalingi ikiteisminiam tyrimui atlikti, tačiau bet kokiu atveju saugojimo laikotarpis bus ne ilgesnis negu 10 metų. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu bus saugomi iki tol, kol Jūs būsite mūsų aktyvus klientas (aktyvumas reiškia bet kokį Jūsų veiksmą mūsų interneto svetainėse, užklausas telefonu, dalyvavimą kituose mūsų rengiamuose Didžiuosiuose žaidimuose ir pan.) arba iki kol atšauksite savo sutikimą. Periodiškai (maždaug kas 3-5 metai) mes pakartotinai prašysime Jūsų sutikimo dėl tiesioginės rinkodaros, kad įsitikintume, jog Jums mūsų pasiūlymai vis dar aktualūs.

Informuojame, kad Jungtiniai duomenų valdytojai vykdo dalyvių profiliavimą. Jis nesukelia Jums jokių teisinių pasekmių ar kitaip neįtakoja Jūsų interesų.

Jei turite klausimų apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kreipkitės į duomenų apsaugos pareigūną el. p.: pareigunas@algrupe.lt arba adresu Ulonų g. 2, 08245 Vilnius.

GERIAUSIO PASIŪLYMO GARANTIJA

UAB „ARPRESA” ir bendrovė CIL Suomi OY garantuoja, kad Jums bus pasiūlyti leidiniai, prekės, geriausiai atitinkantys Jūsų poreikius ir pomėgius. Mūsų pagrindinis tikslas – patenkinti Didžiojo žaidimo dalyvius, todėl visada stengiamės kruopščiai atrinkti šiam projektui rengiamas knygas, maisto papildus, bei kitas prekes. Visada atsižvelgiame ir labai vertiname Didžiojo žaidimo dalyvių pageidavimus ir rekomendacijas, taip pat remiamės partnerių užsienyje patirtimi.

KOKYBĖS GARANTIJA

UAB „ARPRESA“ ir bendrovė CIL Suomi OY savo leidiniams ir prekėms suteikia aukštos kokybės garantiją. Jeigu dėl griežtos kontrolės metu įvykusios klaidos Jūs gausite pažeistą ar nekokybišką leidinį, prekę ir kreipsitės į mus atsiųsdami laišką vienu iš šių būdų: 1) paštu adresu: UAB „ARPRESA“, Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius, 2) elektroninio pašto adresu info@didysiszaidimas.lt, 3) faksu (8 5) 210 2572, per teisės aktuose nustatytą terminą, mes užtikriname, kad, remiantis galiojančiais teisės aktais, Pirkėjo pasirinkimu jis bus nedelsiant pakeistas tinkamos kokybės daiktu, pataisytas, sumažinta jo kaina arba grąžinti pinigai.

GRĄŽINIMO GARANTIJA

Jeigu gautas leidinys, prekė Jums nepatiks ir Jūs nenorėsite jos turėti, galėsite pranešti mums apie tai raštu per 14 dienų nuo leidinio, prekės gavimo, atsiųsdami laišką vienu iš šių būdų: 1) paštu adresu: UAB „ARPRESA“, Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius, 2) elektroninio pašto adresu info@didysiszaidimas.lt, 3) faksu (8 5) 210 2572, ir grąžinti ją mums per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pranešėte mums, kad nenorėsite turėti gauto leidinio, prekės. Leidinį, prekę reikia grąžinti kartu su leidinio, prekės gavimo pašto kvitu ir prašymu grąžinti pinigus, sumokant grąžinimo išlaidas, adresu: UAB „ARPRESA“, Ulonų g. 2, LT-08245, Vilnius, ir nurodant prašyme šią informaciją: „pasinaudoju savo teise atsisakyti prekės“, savo vardą, pavardę, adresą, dalyvio numerį, pašto siuntos numerį, prekės pavadinimą ir kainą.  Grąžinami tik kokybiški ir nepažeisti leidiniai, prekės. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes ir tuo atveju, jei prekės išvaizda pasikeitė dėl veiksmų, būtinų nustatyti prekių pobūdžiui, savybėms ir veikimui. Tačiau tuo atveju, kai Pirkėjas sumažina prekių vertę dėl veiksmų, nebūtinų  nustatyti prekių pobūdžiui, savybėms ir veikimui, teisės atsisakyti sutarties jis nepraranda, tačiau jam dėl tokio prekių vertės sumažinimo taikytina atsakomybė – Pirkėjui grąžinama prekių vertė, atskaičius padarytus nuostolius dėl prekių vertės sumažėjimo. Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, nepriimamos supakuotos prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, taip pat supakuoti vaizdo ar garso įrašai arba supakuota programinė įranga, kuri buvo išpakuota po pristatymo. Pinigai už leidinį, prekę, įskaitant Jūsų apmokėtas leidinio, prekės pristatymo išlaidas, Jums bus grąžinti per 14 dienų nuo Jūsų pranešimo apie grąžinamą leidinį, prekę gavimo. Vadovaudamiesi galiojančiais teisės aktais, galime negrąžinti Jūsų sumokėtų sumų tol, kol leidinys, prekė nebus grąžinta mums arba kol pateiksite įrodymą, kad leidinys, prekė mums išsiųsta, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau. Jei užsisakę prekę, jos neatsiimsite ar grąžinsite, Jūsų asmeniniai žaidimo numeriai Specialiojo prizo žaidime nebus užregistruoti.

PREKĖS APMOKĖJIMO BŪDAI

Už prekę reikia sumokėti Jūsų pasirinktu būdu: mokant visą sumą XX EUR iš karto jos pristatymo metu arba mokant dalimis per 12 mėnesių kas mėnesį po XX EUR vienu iš žemiau nurodytų būdų (pirmoji įmoka mokama prekės pristatymo metu):

• pateikiant mokėjimo pranešimą (jį gausite kartu su užsisakyta preke) AB „Lietuvos paštas“ arba „PayPost“ klientų aptarnavimo skyriuose;

• pateikiant mokėjimo pranešimą UAB „Perlo paslaugos“ loterijos terminaluose;

• pervedant mokėjimo pranešime nurodytą sumą į UAB „ARPRESA“ banko atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT787044060001451754. Atliekant pavedimą, mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti mokėjimo pranešimo brūkšninį kodą.

Jei prekė nebus apmokėta per 48 dienas nuo antro ar bet kurio kito eilinio mokėjimo kas mėnesį datos, neapmokėtų sąskaitų administravimą vykdys Intrum Lietuva filialas (įm. k. 304615887, buveinės adresas: Spaudos g. 8-1, LT-05132 Vilnius, www.intrum.com). Taip pat kartu su neapmokėtų sąskaitų suma turėsite sumokėti ir mūsų patirtas pradelsto mokėjimo administravimo išlaidas 5,40 EUR.

VARTOJIMO GINČAI

Manydamas, kad jo teisės ar interesai pažeidžiami, dalyvis pirmiausia privalo raštu kreiptis į UAB „ARPRESA“ adresu: UAB „ARPRESA“, Ulonų g. 2, LT-08245, Vilnius  ir nurodyti savo reikalavimus (išskyrus, kai dalyvis tiesiogiai kreipiasi į teismą). Dalyvis privalo kreiptis į UAB „ARPRESA“ ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo dienos, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą.

Vartotojų ginčus su pardavėjais ir paslaugų teikėjais neteismine tvarka nagrinėja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (adresas: Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, interneto svetainės adresas: http://www.vvtat.lt/) bei kitos institucijos – teisės aktų nustatytais atvejais.

DIDŽIOJO ŽAIDIMO-21 (DŽ-21) PRIZŲ SĄRAŠAS

Prizas Kiekis Vertė (1 prizo)
Didysis prizas* 1 30 000 EUR
Lojalumo prizas* 1 Nuo 1000 EUR iki 5000 EUR
Specialusis prizas 2 15 000 EUR
Mažasis prizas* 300 45 EUR

* Šiuos prizus gali laimėti kiekvienas, gavęs DŽ-21 dalyvio dokumentus ir pateikęs nustatytos formos atsakymą pridėtame atsakymo voke. Šiems prizams laimėti neprivaloma užsisakyti siūlomų leidinių, prekių.

Didysis prizas – tai piniginis 30 000 EUR prizas, jo laimėtojo pasirinkimu išmokamas vienkartine arba dalinėmis išmokomis, arba daiktinis prizas, kurio rinkos vertė apie 30 000 EUR (konkretus prizas nurodomas kiekvienos kampanijos pasiūlyme).

Lojalumo prizas – prizas, išmokamas DŽ-21 Didžiojo prizo laimėtojui, jei jo dalyvio dokumentai buvo atsiųsti per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo pasiūlymo gavimo dienos. Jo dydis gali svyruoti per atskirų kampanijų pasiūlymus. Išmokama suma bus atitinkama atsižvelgiant į tai, iš kokios kampanijos bus laimingasis DŽ-21 Didžiojo prizo žaidimo numeris. Lojalumo prizas – tai piniginis prizas nuo 1000 EUR iki 5000 EUR arba daiktinis prizas, kurio rinkos vertė nuo 1000 EUR iki 5000 EUR (konkretus prizas nurodomas kiekvienos kampanijos pasiūlyme).

Didysis prizas ir Lojalumo prizas gali būti apjungti DŽ-21 pasiūlymuose ir pavadinti Pagrindiniu prizu. Pagrindinis prizas skirtas tiems DŽ-21 dalyviams, kurie dalyvio dokumentus atsiunčia per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo pasiūlymo gavimo dienos. Jei DŽ-21 dalyvis atsiunčia dalyvio dokumentus vėliau nei per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo pasiūlymo gavimo dienos, tuomet jis gali laimėti tik Didįjį prizą (be Lojalumo prizo).

Specialusis prizas – prizas, kurį gali laimėti tie DŽ-21 dalyviai, kurie įsigyja siūlomą leidinį, prekę, pateikdami savo užsakymą DŽ-21 dokumentuose nurodyta forma per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo pasiūlymo gavimo dienos pridėtame atsakymo voke. Specialusis prizas – tai 15 000 EUR piniginis prizas arba daiktinis prizas, kurio rinkos vertė apie 15 000 EUR (konkretus prizas nurodomas kiekvienos kampanijos pasiūlyme).

Mažasis prizas – daiktinis prizas, kurio rinkos vertė yra apie 45 EUR.

Atsakymas per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo pasiūlymo gavimo dienos yra reikalingas norint laimėti Lojalumo, Specialųjį ir Pagrindinį prizus. Norint laimėti Didįjį prizą ar Mažuosius prizus, nustatytos formos atsakymus galima siųsti bet kuriuo metu iki DŽ-21 pabaigos.

Visos lėšos, skirtos priziniam fondui, jau pervestos į specialią Didžiojo žaidimo sąskaitą banke. Prizinio fondo lėšos – 78 500 eurų – yra rezervuotos tik šiems prizams išmokėti.

UAB „ARPRESA“ sumokės gyventojų pajamų mokesčius nuo DŽ-21 prizų.

Laimėtus prizus gali atsiimti tik DŽ-21 dalyviai, kurie dalyvavo ir laimėjo DŽ-21. Kitas asmuo atsiimti prizo negali, išskyrus atvejį, jei laimėtojas jį įgalioja LR įstatymų nustatyta tvarka.

Laimėtojas privalo atsiimti prizą per 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo apie laimėjimą paskelbimo dienos. Išlaidos, susijusios su prizų atsiėmimu (kelionės išlaidos ir pan.), neatlyginamos. Laimėti ir neatsiimti prizai lieka UAB „ARPRESA“.

UAB „ARPRESA“ pasilieka teisę pakeisti bet kurį prizą į kitą analogišką ne mažesnės vertės prizą.

UAB „ARPRESA“ pasilieka teisę įsteigti papildomų DŽ-21 prizų žaidimo eigoje.  Apie papildomus žaidimo prizus, jų vertę ir jų laimėjimo sąlygas, dalyviai bus informuojami atskirų kampanijų žaidimo dokumentuose.